Newspaper of The Sun, January 12, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated January 12, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

r?. tl , SOCIETY riOTICKS. laeVttatW Hafaraa WoraT T4r arta be Herna ara-rtra al Ik bell f UaM mSaty at 14V 'tie! Kiiin; at apiatw an Bgl maweiog la wee evwnkegi eier. . 0B&ftaiT.iuIu8'r. T P Mraakar fek Tk Mewkere W tkt 'ok art reqnmted la attend 4 areola! bhiIh I h 4 tl Hi dob roovne. 1ST Bowery, ea Monday w da, the 14th iH.nti'i'tck p m Forteteal et radeere ef H finbuo kr laqaertet. Br wear ef id w abu dui r y, v'y. 1 tea f m Ceeat WinI TV-aeaareaew Ttcaav 'nl IctMr mm Mnw ehreetephar and tladeoa it. Baelavevaaf'g, TWtftnf HU bt eddre-eel be L M. FOUR. Pea. Bed OBO10B II. FBI BUB. at ede k Mrfe of temper, r. ail mm tn 11 4 kw bear aeaalrae a laetlrd et-aad. JOOM tU.LEf,rmlCLTraat PECB.Sw'y. 1 A. O. H. Na 4 t tu llaad TVe 4artr 4 mewbare in" naioaatrd k attend ipaeiil ! f la rwambi Hall orBer at Atioatl end OalniuMa knllnaiMinlH, Jeaeerr 144k. Hit, ! eight 'dee ! pe-ren-l eltnalaace la trqaeert. Br nrrrr rjUIDiKW BOYLA, 1-rreldeeti JAMKI ami, IWfaruMt-Crewel4 ninnn Bad aTaed tealm aa Baeday evening t rapt IMOerap, Dr. Imiam, Mr ajraee a gad Lear from Kea-uakv, al li aat Brnednr, eeanaawrlog T e'eleek, bald by 01 Ira rneekBoaletri coraetotka rcocue. h. WALPOan, "airman. , we Cut) Wnt T Healety wtU be ad reran! b JOHN BT. CLtJIP, aa Ida enhtatf Be. ,lll oemlarlla ai uw uats nr ar ata iff at a wib . tb in aa uanl uelvenel Bneerea n the Trw vnmnr. vtvwvv ata. awa near a na n,e- aatkal enkraat B. BAMBTr. Frea. i 4. Bff ART rOUT. Baaialur. II BEUOIOVI. TarfcvBI Tlaptket Charrda. The Raw. Jaa. . BOIHIB, P.P. wt'Ua l-etalled aa reaver, af lala uer.Mtbirreaarn,werahlr 'a I'd it, art wee a 1 ar4 84 area, at TV a' ranch tomorrow evanler, r. Dm 11UCOX, OILLBTT, aaddnero, will tak art la lb tiarefa. t a t praabJog kf tba Paaar al W a.ta,ai4l. ra. Tba anMa ara Urikat l al. a. HI RT. m Rrailaala wDI praark la tka kail af a Meat I INIral Btaital rhnrth, tor 47th rt-at aa4 ra4aftr I taoriaw acnloK aa4araulaL Bntraaos i Brtwilaif, 111 BT. J. C Jaoabl, kabaUnarr la Ik Jam, Uila altr, aill 4allrw can a anna of 1eMrax aa phrwa ral.ll'a to tba 4ltlaa orlcla of Uhrlrfimltr, Bk TkiniiM MlaJaa rhaaal, aer. I'tHaaa an4 Tnaaia aat. iaaxrrw ataol". Jan ISIN al hajf-pul I dock. In iclltra ua kHrcUai aUlf lorllad. 14 Bar. It Maittaaa prrarkfa rrcnlartr at laatl4,ear BraMruiaj h tt.arrrr fab. th at liM a. in au4atTkm Will mnanitatra athriel la 4at at,aUr laamora Sibbuha. l, .M. 10J Ckr?IUa lraallia-J. I- BUhaa b la xachta-mnirow irn. I. f. at T4 o'a'ark. altta Due u-r, li Vital a Oa tk foiliB.-1 nl tk ar pin tivalR'lkraU1l,thaallllaulum,4vMa', Kaa V ' A IiPrtar I Vaaaj Wenaa-Ta-aaarrarr mlu. at '" e'elwt. al Ida Btata it Oa '"tlno Churfh, (fofrarr r Vlrat nnoargaloDai Uatkiidlat nM n atM. nor tj"jt,Br okljo. bt iba ra.lv, .. at,'HINOTfl!t (I AoOCN. Baraaaa la U (-. fit TMa'aaal. fan 4 a achosl at t a. aa. n4 Ca- !' & llallaa CkaaaL Dlk ib aaarOtk ark! ,lataaa lxl'i Dai (Jan. IJ), at 04 a. m aa4 1H atawhlna kr tla aaalnr. ,l.iui.l u, auwu, lail "Tka BatajTrctlaa.' tark4 Uraat tTkarrk. tlrr. Ckataaaar ! KRAV. Pt.lo' of Iba kltfknt atrMt akuiah. will tktotsatr w(8uDUf)nnl''a4aTaaj. Mara. ' aatrlcr ai amnaMlMM al luH) o'cl Kk t rautua' lit at IS k'ekck. A lanaral tarltaiioa la kkrab Ik wUl ka rraarklas la tka Mia-rlai tlkoiiUI kUalan, oa aadar, Jaa. lltk, br tha Bar. U, ISVlf.al u a. m , aa4 J a. av. Loa Valal at a'aliek. Tralr4 baa aaaa all oa 4urlat lha I aanatb, lara aill a elKht aaded t tha mlaaUu, raaatTtraUiarlibl bu4 af Nlaaahtp. Ifu-Uia la 4 la Matiopnlitin Baa. Oraa4 as bet aaaa Ereait. I urabm ava, WUitaaiaarik. Oua run lo tha trlonfTSem a. fr jaa Ilcaatoa at, farrp, Krr, WtL BVIN, ranor. 1M rtaiaa la tka Yeaaa Bar. Dr. DarHlaa:, faaturoftba Ihmaa Biptlat Chnnb Ba4rc4 at. kaaack katt Baa4ar laorolna; n4 aratloit. In baaalaf ku igtk aaaaal aartkoa ta lh yoaof. 14T ffaraaaaaV Airrmt IfknUal . Bar J LITOH. aill araaab taaarra la lha rfk aa lltk it brt M n4 4th ara. BuMrta-al 1X fill k 4 IU Prnltaj at a-ta Maalbbja U Jaaaa; ,inat;BOioaoikioaaa, au aia wrtuau luniaa. I Or. nt aat KHaaaial Tka irk af tka Vrtt Bk," waivthrx wanr ttnar. Bar. QBO. JU K)kratar. BaMaraa T Watt latkit. rlaa arrlea aratp Baa4a at )0M a'a'oak A V., lAr.a. aaiuuaa. au na-ui waaaitt B. Chart. aat fcnai aw4 Lfala,BKV W, B UABkJI. Vr). arlU prank How at 'I M aVaalt A. K. ul al T i'dl p. U rraaUf larmnn wUl ha to aaaat4 la tha aarlna af aiae in aa-ial urn. Bulttact, aKa aad au kla- aaaaa uaa. avaaffara aaa oloara lariaaa. ra. atal aai ca kl 4 o'aiaak V. M ,aa4 aarrlaaa frrrr aoiiai tka war, amapt 8ataa4af, Tt i U Irtk Datrh Ckarrk, ear Wlflaaa aal Fak IMrlnr aarnea arrrr Bahkau at imt A.BU I lk P.M , an4 a prarar DMatlnr In tba araalaa, IM ta plMaBKMti ana a.oia tjiaaara aaa A.M. rM. Tonroar araolsc, laatora i VrMtr Bkararrr raantta at TM o alack. A 4illr araraf aaanula'doak. All aralartaxl kn4 aaata fur. U 'tka Ckaick af Raaaa tka Ckarrk af r.l will ha tha anhkatlabhttk atanlu lla IBtk. l).V.atUalVoplInloarnmi 14, at 1M P.M, aa aako r aaa, l a. Tin ajaanaa will na ibraar. T. WAU1H. rrataatanW ul Br nalltailu4. 11 mLAMMiA.ana. Ibtihctkb- 1I 1 kjaa.aVO aUMV "" IB aaaa- en a- wm i aaai 1 4 m. Naiw. Vtku INaW. h th Mm. 9. :fi I T1 J " "I"- ---7 arakrIZr"-T!L:'f' kl ! BfkHwl , a Bk. UB-IIXafn, Hr. AMaaa 1. BfUrV'kwl o BI4Jwl aWaaUlalwa amalinkaa, OkMaSOirr Of r kaajaar-fp rtrrtaj aaarj, mt DRATHII. IIUB-Oa Jan. Utfc, Mr. T. Anhar,n4 M Ifrlan4. an4 rljrm ta tersral. ara iwaaatfan i id imai in raaniBj, oa Davoaj, laia laai, Ma lata raaMaaaa, 111 BaBoU aLUa trr-AI karraMaBoa,tlNfaatkat.arU. ih.a. TLarada motulaa. Ja. 14. Matr. Ik lata Jtba Puratt. of OUAbbar, BalUa aaral w'lt taka plaoa on Bandar ailarnaoa, tltk erilnck. tman ika LliaicnM Be vincaaiaa hkas WU'taaaboria. TnafrknAaof tka .ark Ihmaa hr hratbar. Wilibaaa Hallnraa. fctNUloTl'a4U attar. lav liJa-rkt W iillaoabaria, oa Tharrl , Jan. 14, ratal ainaia ori, aaaa rail. uroa uuuoa oa inaiaurarariapia A ta altavd lha fuaaral.aa Uua4ar altar. lrlt.4 luat. al 1 a'aljak. ftoan tka Narth aah at. Chroa, aar. of ilk it, WUI'aaubn'aa. a. (fa) pap plana aaap. 141 rOa.( -U laJth M J- aa Tharaaar, Jaaaarr gatiia. ct ma kraua, uaarpiaw aaaaaioa I liKta ) ar4 I paara, 1 aiaalha aa4 aara. -Oa Jaa lCtb, alar a laa- aa4 ami III . wlf U Ltwraer Caaaf, aa4 44 aara. aiaa raaaaraaai aaa aawjaar aaa taaraaa U attaoA tba lViawkl,aa aaa4aa aflat aak.ana III l Ilia la Jl 1 1 III Mi In i prraiT pa pan plaaaa ropr. Ill rBa-Oi Ua ltttb Inat, Ml a lank Oaeaar, la raaf a4 bar aa. aaa arrrwB wiu laaa piaaa aa au raaaoana fetkar. Paaar fan aar Eaa- 4 laaaaaatna . iiaar altaroaaa, lwk 1ml. a 1 a'alaak. Tha toa uaui ara raqaa taa ta aiuma, wmaat irUatkav. I rOa Tknnla. Jaa. It Jl. J alia Darar. uti t 4 1 aajataa. . IwJatma aa tnaaof af vm mmmr ara raapaaa Uhat attaa tka foaaraLoa Matnroar, Jaa. I sa a'aKa Daaa tna ranaaoaa na aar i.iaaa, lifr, Ai'oala. Bar mnalaa will ba Utairad la , BaraiLaaurairaa. 4 f-O Fivda., lltk la at, f logunataoa of tba aaaaaMtairi atlr aaa af JatEaa lad Marl ant a4 T.ata.4 4 aaactka. mania au4 laaaaia of tag taaaTf art laapaei- la. ana t akwaat tba lananLoa BnnaaraOar. Rlk It at, at I o'olnnk, frnaa lb raalda'ra of ha L.9 0tcsu4it. wttboatrorttiarlnrlutlja. 1M 1 IBT-Ia Br m bat aarrai , Kala f Biaana ana L aarttra t L aVr.ltth tna Rlafaaa Ml :J14M In J .la Brrlra.a Pildtr. Jaa. 11th. aftar bat aarrraa tlloata fvksr Hanrp, eoa of Joho I vaHf, aaaa i ir, aaaa ana aaa ra atra. nana aaa ariiaiaania ataaa liaaayi araja i lamtr ta khaail tba lanaral, aa Bon tar S Ittk tnat. al 1 aatoak, aTaaa Ba) ra4aaiaa aa MHaatMin. 14B in In Jaraar ntr. on Thanaar. Jaa 14th. Imptioo, Mr. rr. Vf, Uraliam. la th Jl roar ilaUaTI knJ MaaAt af ttu fxanfrr ara ra , hraa4 kn aaaaaJ mm I &til It aa IX a'alaak. troaa U lata, Ela iaaalaa win ba tntanai In GrOMwaoa rkilaArlpkl paaakj plaaaa aapr. 114 IllOuCK At Borwalk, Ooaa. Lmlla Aaa fc.7baofJallMUitrhM,a4l4raria4vl at r.l a4 frtaooa of tha famllp la Ha inaaatfolir tsrllad U atlana tkTTooarai, ikla rafaarnaaa. at 1 .'akoah. wltkaat furthnrln- That wMI tat Ik t a'taoak trala, M T. .llroaaV. la Bmak avonrua aapaa. wMfaaaaaa k, ratdlcraa to aoarar tkom to tba booaa. 14 LtNO-a PHilar, Jan. tl, PranJ O. na. I ntatumt ton of Bbworth V, and Mary i. I, aaa4 1 r" a4 1 aapa. 1 HU 4uapaa4 ebt ana roa anuia Ha BMara aaa Bi wm rr a Our. only for a uttVa walla (J d claiaaa oar 4rUn4 bor. M aaJ rataatraaaf tba laawrrar rati lit rla4 Blitbit .. La Ik ICtn but, Caliarlna, n at r.a. .j ar ... '.TTTiLfija. J ava hmUtara laaaaal. VaiMwaal aba faaaraL aa ttt kat, at Vi ka4aaJ. P kaTW Matt at. 1M N .Oa Thaiwia araalu, V4an4 a., ma I 4. aa4 Mara Jaonaan. a4 I rava. . .. it itrraa anat aiaa la af Ika auaftf, an4nM 4kMkar7Jaaah Johaaaa. aa4 kla anal Woa. iia raaaofrnnp lantaa v aaaaaa ,ar .- nlaf4aVl aAarwanaa. at 1M a'aliak, fcoai aa at IM paraaka,! tkM at, attboat tar. TATtitar a Aart Ulnaaa. Bnar4 Ma- l "tSMh a. L. I uUa7aW Caiaaraa 4ator4ay Katk7i. wkM a HiaVafaaa aill ba oa. Ikaaot 4 OalTarr OaMatary. . 'JTI&l&TZSLX'ii tna DEaVTBS. MBoajlAi Alkaoa, N. T, on Witnaafay. Jaa. of Ua lata urrla B. and Bllaa Uabon. wv mtww aanma ,i,av nauutr. Oatarn, 4anr "rr 1M BTNUB-4n FH4ay aranlnf. Jan. ltth, Willi am Brnaa, aa4 H peara. 4 moatba a4 4 4lt. Tka irarallTaa ara frl-nda af th lamllr ara raawt. teDf 'TtV ? iltS"L,h ."" iri4v -rtr kaJhaa aaa laaaaa BUkaai VnaA laaw aaaaa . . a-aaa i.l a i !i ",",r" ""? iW,, Wa FTa !, tTUttKaV-Oa W4aaaay, J. ptk, Oatb,,!,,, Uarjiwatha Btan ba, aaarl 40 raara and 4 avaatba, . 1 J."ar-41n4drnlr, an Thira4ar. Jaa. afaar i ii"!. ,",, " Ooraaua, ail af tSarU Tka Naat, I iZHttZl!! U?il " thaaarara-aalfaap I toaltaral h fnnrral, oa aonday alWnenn, at I o'rlork, from tha rMana af bar brotkar li. law, Jihn B.ra(lrr, ltlBartMakat.N. Y. 141 VjiOT-Oii tha Kth I--4. Aaaa Bool Va. daa.htrr of tlanrr and adalholt Vart, arr4 fair and 11 ran. .Xba rnlatlrr tod Crtaoaa af Ua family ara raaaaat font Inrltad to atVaud tba fanaral. an Boadarartw. nna,llk teas at 1 o'abct.fram tkaraaldaMiaf bar parmtr.lOT Wt 1'thai, flar iwaalaa WUl ba taraa l Lalhrraa Oarnatary foe Intaraaal. 141 WjI.LJOMa PrMjr arrmtnx, Jaa. llfb, Mr. Mti iral Wallaoa a4 II raara. , ar. rataawaa aaa araaaaa. alaa lha frlanda af bay ata. AlbatO. Walli,tn4arkrranBa.la laa, lata Lnata, tkaa .1. Lawka. and aa L l,aaA: 1 - Mll'T w Ifi a ftmami, aa MnMip aAnranaa, ,4i? '?'!? ranak, fraaa bar lata raaManr. ltt Wa4 4ihai Tka mrmharaof Itaatat at. Biptlat Charah auaptloniarlylnrlr4toktlra4. 1M WHITBajiltTlau.lVt J&a IIAlIuu. .a.kMU I.U At "" ' pa ralaana and frbaala af tk family an i fallr rntlljal ka aatna lkk imi mm a.an.aT3iT Wnnaa, nth Iran, kl 1 t'atoaft, t-om bla lata ranUanr, r rofrewi aa anaa I rnnoa. 111k Ina. al 1 a it TUiary at, BreaUrn. 144 r0Vrt-O Thu'alty, Jaa. Kth. laaiai AlVrt, "-."' "I"ln and Mary Tauaic, Ml 14 raara, I aaoa, 404 11 4 tra. 1IU romalna wlU k takan U IVoiarrina, I. I. for Intarmaft frvn lha tad lanna al kU aum aaa aa. t al. If. Y tab) (latatdarl akornlna, at 44 a'alaak. K3IPIXTBtK.-Tl-Mal-. BAKKB WASTbD A OKRUAN BaKKK, atennn band. Ionolraaf MICIIA4L DBLT4CBU Crora Boaot. Braoklrn. B D. i im Ikai aha, lAhanra or imikca k plpa, kard not arplr. 4 IICT WANTED-A SrOUT (IE. MAM OR 1- Amrrlaan boy ta wark an k farm a hrt 4'rtaaea In t a rountrr, 4ply at tha 4mlthanlui llanaa, rlrradwasairofllmittanat. if Mr nAllNIKIi, Ikla mnnlrg at alakt o'alooai warn $1 par maiiti a ad hoard. " mi porfKhoMiri!" WAHT'D-QjOl) cor y aararnlha ran (lad a nk by Inqalrla i al BBOOKS 4CClnlNU4,lllaaI). ' II QKLr WANTKn-A UUUSKKRKPKR FOll hot-l 1 rliTki frrrirf rtvas 'bin far triilaa, a ark fnra iiramnr, 4 man fir aiatmara, I par tat a, I mra 1 1 driva bnrar and r"r,n'e k for a taw mill la M, Jiiharframiaarata. Apply! Cbathim 8utra. HELP WAHTED-AN AJIBBIOAN FlU. Ur Im-rtdlktalr Itni thort dlataara la tha ortutrrinio't bara furultirata kaeo-nmodata, with tao.ro", 10 or SO man tbrn or f mr mint1 t haat of raf. attnoaa rai(ulra. laulreat 71 Naaaanat, romV. 24 PAVERS AND DAKER WANTED S' Partra whs t!iarnnhir nndiratiod aarla lha Brialaa parrmmt, and I Kaamara for tha 1801! an I on ltebt Bakrr ta ara ta Marana. Noa bat tha haat maa waatad. Toinah,foo4 waca andaaMraia win hrpa'd CaUrn Monday, lath, kl LYNUlTII ahaaVw, Puiton Parry, Braokli a. Jail riB SAPH AND DOOR M1KKR WANI"KD Twa (ood aaah and door makna. Aply at r aarlna at, la tha war. '" lit KSmAmmEXTVemaltm. Horravrosi wanted, an ameri. eaa or Oarmaa rlrl will nad a road ham a n mlh? of I ( van po'aana.ao d aanaral hiaaawarlu kaat of rafaranara mja'radi waaraa. 41 par ninth. Analy baijba koata of ID ad t, I Q ilaay at, Dta baaaa a-rt of N-atriad ara, Brook Ira. II JJ0U8EW0BK-A TIDT QtRU 14 OB 4A yaara iU wartlri a roc 4 baaaa and wU'lna 15 to worn iar nor noai a and otkhlra ""a wl'aoiii Paani Kfarrad. apoIi ImmodlaUiy kiSSIaaaaaa, Brook Ir 1 1 f ta braoraa raqolrrd. IT land I A' ATRRSEil WAN I ID TWO BX- trrtthl ynvg laalaa want ad aa waltara In taalMa. Ak'lr Inuaactlalrlr al flannnrk MalL la Mjitla kra, aaar Viknhlio ara Br.oklra. It arAlTEBXSSZ8WANTED-A 1EWUKN. . J;! lfl wattad to wait aa Ubloat BITCH (WCrrN.tVanarOirHrtnaIl, ITlMa Cfanil rt. ba train 11 and lthla day. 11 KJIPLOYMETT TrTAKTBD. HOUSEWORK A BUABT TIDT AND wall raarmma a4a4 atrl avattna aHaatlaa an a'tr areanarrf, aa t aaahar aad troaar ar for all ika hooaawatk i ta wtiMn aad abrirfa and fa'ly caraon. taatlo rlraaakWadlm. Balarr aot aa morh aa ahjact aaaaoodbaaia. PaMaa OaU al III BUth kra, Ul Hoar, frLt 111 S II CATION WANTBD-AOEBkiAS HOT, '4 yaan aid, whitpaaka tha BoHth and rraaoh larauaara, want aklara Ink bartoharabaa. Amarksaa pnatrnd. Apply ta 114 Ubarty at, Naw Yarb. Jail I' pekboivajl noTicnia. BOUNTT tAND-SOLDIIB'S, SAILOBA and Wlawa Olalmi for Bannty taad, Fanaloaa, at anaaraafuDy prraarntrd by tha auhaartbar ta all eara whrra a raJld olalni axlata. Par'laular attnntlna Iran ta auapandad rJalma. CALVIN . BMirU, Boalh Baa, aoraar of Ckanibara and Chatham ata. jallMaa'llt IIIREAS MY WIFE 8A.RAII, HAS Irfl my had and bnarl alih-mt Jiat aaual or pr- rnaatfoc I dnbtraby darlara that I wll not ha raaaoa- al-lrorany4abUhimiyeonlraet. WM. 7EMVI.4B, II C Dilna at 144 WniREAflHT WIFE, JESSIE BROWN, a thalSth 4ay at January, 1WU althwt any naa-a on my put, ItA my hint aad noma la tba eHy of Ma Yarb, wkar 1 kara kiaara proridad rrrtMnf nreaaaary for bar, and whan I bar al van a-aas ana atlll am wllllna ta aapaoit ard prorU for h-r. Now, notlaa la hart by alraa ta thabla, and aa.acla)iy to all wham It amy aovoara, that I will not lx arcoantahla for, or fir any aVabta ar liaNUIl-a that aba may Inanr, af any aatara ar 4laorlptlani aad I bana. or warn all prraona aralnat harhkrlng or traatlof bar, ar anpoli Ira bar with aaatblaa oa kay aaoouaS Datad, MawVark, laanary 14th, 144U ialiriCB OATD BB0W1C BOABD AND BOOMS. BOABD IN YOHKVJLLE A aKNTLIU AN and bla wtf a can ba koo moaodalad with baa4 la a aaaa I prlan final y, whara no othrr boariara ara takan kpp'arat at, ILIrd ba Kaal oflrd ara, (oaAnilda. Bcfiraneaa rwiulrtd. BOAkDIKO A RESPECTABLE YOUNO man aaa ba aranaamirlaiad ih biard In a aaaall fanallv wbara only two boardara ara knpt; trfnmnia ra qolrrd ktn-ma 4lparwaak In adrmca. Apply I a tha tore, N4 Mn barry at, aaar Canal. 14 FURMSUED BOOMS TO LET A LlB'tl furalaka4 froal roam and partry oa tbaaanr-4 (I r, on raatoatkla taama i lafaraoaai nqulrad Apply at4ijanart. 1 I & S MONROE ST.- FURNISHED BOO US 1 uMtoaariallatilatnakdUaiaduiakaUNI-aforaea. anralral hnjankatplnd. Tarma anooM-aka. allt4aairi BUBCfEtM 3IAICK. VO&riSt. Fiitt kVJCBT UAkT AD in. woman I way la aaal womaaV way ta mako monay. Inataf ordW naiybOal aai qnallacavooa. aaouakafrja day aid to ll.k tnoi k IUhS Kn'aal kn waillarlata. adarraa noat-oaid.lL DL'BB1 aka fr aa U 40 a , DUB'). aU laa 0 Poat-nfflraTTt Y clty,aMwIna4 k tkraa ant atamf. ja.r raac-iu nicLUKD SALOON FOR BALK BEkT JaJroaltlm aa Broadway, 4T4, 4 yaara laaaa aftar May, loquualn tka baarmana; lau riot fOUFEOIIONAKY FOB SaLK THE v- atock aad Brlmna of kwh.Uaa' and ratall a a aatloaaryalara la Oraadra; maonf aatniing aprarasaa all Mnwtota: now 4oKf rood baalnraai will baaold ahrap bVBLAKB, lldaunbora at. Jail rill GROCEBT FOB SALE TUB STOCK aratituraa rf trooary itorai UI b aold oha.p fa-taah. Apply 141 ara. M. II Q ALOON FOa BALE THE SALOON COB. Jfl 1iraTa. a i baataoaamj iaai If afJFl tba higaf I ataaraaad I ar 3a at ana na Bra, ooaap iwr aaaa -tka Mai tuin en uaa aaaai-- aaa aaaa saoa Dnaini a li b Iba l liar, will ba aold at aootloo t a.1 biddara tha Moarlator ka atkai Irnalaaaa ta t 14 ABXICXE8 FOB SAIaB. CABT AKD nAKNBSS FOB 81LK-OHK-htlf rpnm rait and hariaaa, or wsa'd Ilk to ai. aharira for k rary Pikt ont boraa tiaek. Inqnlrk4Bt4 K-lllkatjasU tka aoalrtad tori data, af 11 J. EL I4ILZ. PUBS, TUBS, FUB8-B1CH HOUDAT ' Pnaaata. Para al iroatlr radnoad prima ktP. . P-tUXUPa, M Grand atnL-?fa an aaw aflart-a taamtjaifof rttk-JkantU,kaaJaa aad Uud" aa Bay aaMs atona aaalia, PUab marUoTlaf athat with aa aadlaaa rarWy of wolf araaanai Varaal w5 at crnt baaaa ooaa, lu ardaat to aO-ol a oiearanoa af tba attck b tha St ejiat'. Tba anatUai, aboai trtjli, frcmlhabtiiinwUfhaornaolof ikUraarltoa I laa alalia rarta-y of Mtataa Punt al, ha'fBfloa, at n rakant ror Hon MlprandaV. riAS-LIOBT If ACHnrBJ-FOB BALK A' Vkaoaabarof alraa 11a kt amaaaUara,akaaataktta aat M ttanalU'a toot Th aoo-a fa a aaiaai Milam aawaW. Tha aaitlia at'nk aai inla af aba aaaata awl haarAattDaaaatlaUa.byMaar f aktaaalrna. Ap,ly FT0B8B. BUTOHKB CABT AND HAB- Alaraarcraalaataap aaldfar want of ara. pea I aUlIIWaat4Ithrt,flolla'alooa. fr4 b H0BSE8 AND SLZIOHS FOB SALB OB waald trada-Paar horaaa. I milk akaagha, bakar alalatahlaamaaafalaia,laiaeh aaaa. pply at M rto.la4.bea. WllllaiMhaiwh, JalTKls TT0B3E FOR 8ALE-0KE LOWPBIOXD XI . karat I katoaaalar IiiiMi akahrb.faa taa aaal alaltb, oaaUirhl paay i alaa aatof 4oakaa karaaaa, J n, aTllnlMB Broad war, U 41a. ka4 44th tA,4ir Ml CIKOiUKbUIUI. DDTTllR, BCTT1B, nOTTKB, BUITXK JJ rrah1U,raarrar.llHa.aadlSrll. Ilalrp lattar, 14 aka. ka la ot. at Uaa laraa Qiaaary aad Plana ft af W. TT. KBIPri", tat PO tTLBB m vn PPI N. ' tka Man 44-1. JoatbaUwOanal at 141 ZOOD WHEAT FLOUR AT 80 CENTS A VJ baa-faad w-haat rl-or, SO rt . a har i 411 Oraaa. wi-kal.htaiiaanwrianaJ.ira.L & KNIFP1H, lata FOWLkB KMFF1N. IS LOOK AT THE CHEAP 0R0UIEIK8, At., anwi at iM Orraawh-h ,1. naar I anal i floor IS ra, and 14 l totW, 14 an It a, d IS amwi i ahaap whll and braaa a-njrarr, arm thin pan want tbta btd Ua-aa Bara Blkbarrrl oa roar flonr. D1 firrat fiaNa,U8 0rwrnalchaS)aalbloUaaal. lit VQ8T AN1 FOUND. BANK BOOK LOST-BOOK OF DEPOSir, ra lb Innant' Farlnaa Bank Th nndrr will D i00 LOST-t19 REWARD -A LARGE aland Bt. Brraard oaf anawrrlar I) tba nam of MPBOiaolar Ham brawn, aa ra law. Tka ahn. a- ward will ba pall af aa bit rafarn t Ma. 1W and 114 Daaaaat. M DOO LOST $3 REWARD A BUCK and kvaato. wlU i to oath bind fcot wblta, aar aaaaataaa:anawaiaiaibaaanaaal4A ': Tba T rawar will V- aal aa hit daUaarr ka ltl rilaay bath at. JOBQf 0B0BI1N. U GOLD WATCH AND CHAIN LOJT-tO Baward-Iyw an lha lftlh laaV. la anlrarrana Pul'aai Manaa thnau.h (1 knlva. Atlanll. ,.1 IT. laa hlllkrannra-, to !an atrrat, Brooklra Oall Watrb aadrhala, Tha lodar will raaalra th akora raward (nd ta thaaka af th awaar. by taarian It at Mr. LAITS atora, enn ar Full a aad Ottoton kraa. HI GOAT LOST A BROWN AND WHITi. a-ralnalthatxabait barnt any Parana brtnaln brrtal 6 Molt at wlU ba ralubly tawaidad aad tha lavnaa ai ina awpar, aa G, N FOUBD THBOWHKR CAN nAVE tha aaraa br krorinr omawtr. aad aarlna fnr Ihla llartrmt If ml clatmad within oara. It will hlaald. Call at 111 Waat 4VU at, Man TarkJall'lM TEWRLRT LOST-TJtFT IN TTIJ. CASS al al Jarafr fltr-atd Baward for 4 Park ana- t .It lor a rklnab"a lot of .lawalry Irft la tba forward Jar of th I a'olank trala fr.an Mawork, It. U. at tba awrlHr pot thla (lar, Ja'narr IMBOI. tt IftllhailUo OtrllOJl A KBJCF, in Braadray, opiUUa. lal 1 rill IMV UFK L' HT-ONTHUHSDAT&VENINa kb nt da'ntork. la rnl-a fram 111 waat 14'haL la 1 4 wait ltd tS (mpp'-a d t ba la a Kalekrbajkar omnlhwr.) a Harya aatna mnff. Whorrr will roan a aMaaatl wral'ithit, wiilba aultibly raaaidad. PDCIJtT-IlOOK LOST J REWARD Lnat, In tha Hail rf 41'h at'axt and Dtb ara , oa Ttnnadar, Jan. lOih. a pooka! book, anntaialng k nam br of b'ha for rollrrllaa, ad a praniia ory not fnr r'H bdatod Iaa. 84, liW. and -dataad br W. P. Y80N. All karaaaa ra harwh-y eaottoraal aaalaat nrala4lo or pnnbaalnfl aald aota, kl aarmonl tana-af baa baaa aUippad. Tba ab.tra rrvard will hapM na la.,lulbataiulalho.04 VTart44iS jkllrilt SATCHFL LOHT-ON JAVUART 9'Ji, BK twraa B ard 4 a'elock l'.lf . k lkdi' black amthar aatnWLwIthablark oott-n atilnff, with knnmkaraf th p bonkl halo-rlaa to dlffaraat aboaai alaa aaraa p. pan and a pair af alitor aanxaotna. Th 44ar will ra oalr f I raaard and ibi tianka of tba owoar by laarlPi It at IBV Waat loth atrrat. I CLUT LOST-lfi RBWABD-LOST FROM O tx Waat at an Tbnntday, 'Olh Inatant. k tmajl tn.ck ko4TkaBlut kuwaratl tha nam f B01IB. Anyanawbl will tatura bar ta tha antra nkoibar, ar rtv ancb lofnrmatloa ai will laad tt bar ranorarr. will ba laid lha abra rawud. Jail rill CaUNERAX. DUrllNESS. B AKNUM-S AMERICA Iff MUSEUM. lATCROAr, JAN. 14. A fHmnCOH TUB WBTX. riR Arkut;a rlYK APB1C4N fAVAURM. A BrnrBiTirr. aa nalbftlAa at all haara. U tkalr aainaofwIM baaata ami bird, aal kl thtar PEBTIYB Alaa la ha aaaa Ua WAB DANOM JBA1. BAfPf FAVlkY. TOtf iBAkTgJllp'tTWlh OtLctlLiT ILA4T WEEK UP TUB AZTBU th kaoat aonoaa anoaaa QOOPEB UNION, lar tka anvAtananfMMT r aiiiERnia Awn abt. DBPABTM4NT OP KNOLIIM LITBtATUB. PBBBAIlflOIV Tha Tnaataaa kaaioqnaa that tray britkfrd aaa. aiararuna. aaq. ToaUvrr of aaVaontloa to Oaltiaablk Oollaal, t atra a Oonrwa of Raadlnaa an fPadnaaday ronla( f acn waak, t a r aa, m to ajnaniiavy uaosnr aanr. 1 b eonno will aoromant oa WaioaMiy, Jaa. lltk. aill badaa taall !Ta4aranindwinbt4aitad t D10KUU bla watka. B.a8Minr, J4M riOf IHractor. QDEAP ANDREUABLE OAIR DTE I All whi ara hnaahlal with rad ar ara hair, aad arlah ti hara tfinm ohaor4 ta allhar BLACB or liKOrTH, ahonkl not on katt aattitai a an af BKlkir O0.' INIMITABLB 11AU DVK. which la aold at tk ritrwmaly law prloa of TWKnry'l'ivB cpjita aad warrantad to ba aqaat. If not bettor, thla kay blf b prtcrd Iy bow ta aaa. IhlaAra la maanfketnred and far aal. arbataaala or retail, at 44 Boath Binnl at Tnmaaaarorit, wbara all a aara win aa panmoaiiy 1 r alkandMl ta. II can alaa 1 oe ka al Uha folDwtn. pUoait Nw Tima.ai Klaktfci aval rmr Paraadwa.. and kntkatl aOT allaa aad Btanton etei 444 Oraod all nor Hooataa at ana ara ui ana noatlat.44 Pi am unoaoa ai Cartl aa. wTrujuamaijafta. and 14 Grind . or tVautb Ilk and lib, and oor aVtoth Baoond aad MIntb atrrata, and by Drurjrarti (aaaraUy, MO MORE IXrLOMONS. MO UOBE DBATIU FBOM BUBNIIKI PLUID. aiEATUT DIbOOVEBT OF THB AfJE. KOSKNE COMPOUBD SAFKTT FLUID, NOK tXPIMIVB HAPTBAL Olta, fan Im uard to all floi I laaa and aaa aanarktara. Thraa flulda are MTarrd to rrajara ar d tha kntillo gatiar ail', aa TIBS OB4ATE8T DI4UQTKHY OP TUB 40B TWamNON-KXPLOalYX hi thnlr aaiurr, alrakatrooi and Brilliant ilahs and win bura loaaar than aay common fluid. NO ALTBBAT10N OP LAMP naaataart ta thalr aaa. Oa trial will ooarlaa IL naoal uortduloaa. V BLB BT SAFATT FLUID (JOMPANT, 144 Oraaawloh at. New Yark. Ordara br mall pronptlr 4114, Mate and Cotvnly rlahU for aal. jail taao'll OFFICIAJL, AND IiEaAIa. HISSOLUnON THK COPABTNEBSniP A-'h-wtofaroeilaUo. aadar tba aaaa of J. OdDBBJ S ITB. la thla dr dtaralrat. kr mutnal anaaaai. Naw Y oik. Jaa. let, I44L J. OOIIBH 4 Ml Til. U4VIO OlLU Tba ondaralraad will eMtmee lha lie. port -r aad alder hnakaaaa, aa kl wa aao'nol, at Mo. 14 Ucovlwar. Maw Yark, Jaa 11M1, U4YID BUL. jail I" II PI TDK MATTIB OF CONTINUIKO THE a a af tk enpartaarablp nam ofPIItLPI, DODOB Compaar-lay and Oaaaty efNaw Ya 47 Tba an 4Rt!anad. eentlaalof th ft af tha oopaitaaaahlp aaaa of 1IXIILV4, LOIMIB uempaay, baraar aartify aad aralai that tka followlod ar taa name and p'eeea of abode rf the araotja4aalln o-4er toch anaarlaatahra nana.laank UABlbjAME8,la Llra-paal,o4aa WllXuMB- IXHlaJAajBTt)BBKWILLl49 P. TOBOat, Janlar. D WlLLla J4MK4 aad ANwOM (I PBKLPB BTOKBS, all la ta ally af Haw York) ihalUaalractociyalptaaaalhaaleaoalatheeltref Mew Tnlk, ana Uiat Mary conuauai ' kr DUeinaaa reiaaiooa It fortUn anaotriaa; and that aald AKSOM O. P1IBLPB HT0KE4 la admit! kmanvkaral aaiaea. oart arahla from thle data, blew York, Jaaaarr lii. 1i-4l. Wl. B. DODUK. VAHl&jyX&i- tS willis Jamba, itfr. jamkT rrocu, W, IKPa Jr. D W ILL UT J AM IB, AMBON O.PilBi ITOKBi. blty ani Caantr el iMewYerB,aa Oa atnlk aar rf Jaf aaar. amM Lhanaaad alaht bondrad llht-ata, tiarnra nil eano WlLUAkt B. OOOOB, tnaiaa BlVIUaa. rriliaam m injl'qia. aaaaar. n. WILLIS JAMB4 and AVBQN U. l"llaU.r arOKM, all kaawa to me to ba tha ladlrldnau 4a aartUdbieadwbaaiacatal th foraaetsd eerttAeete. and aeratailr aakrawaadand thai thay uaoatad tha aaaaa. An? tna aald D WILLI 1 J4MC4 eJeeeeknow ledaal k(bi at Hat ha airout-4 lha aaaaa tka aot aad ea af IllHIf L J1UI A alaa kkarala daaaiUtd. br alrto fft aawar of atlorarrdalf akeoutod by tha aaa ifABiair .ta kaBB. aaaaa rraaaarr rroereed la tba eftoeef fba BtwIaaWof iioaniy u turn Xork. JUlUt PakUe, N? TOWN TAXES. IMBRACTNQ Win- BW d. Wert Phaablnr. laatk WUllaaaakarrk. Maa eared 1 tba illaolor'waoWl.r rlrV" ttailh loot, kl tt rrne of Maaara AHUBCWB KEPI- BMlTlV, dallaotor' B Triaai Jlow, Beok Mo, a. Bna il JkWlhrllf- njOTIOK ItTIK OLUOPOROF TAXES 11 far th towaof WaalobmtaaV Lattaolaf Mm rtlkaaaa af Untoa port, WOrildaid OlWl KK will r at uaaaratic a rtr. urama aaa vunaa aa. aa Taa-tar, raifcUrm th. ibol 14rto oftaabiaia, W. B. BtMBOM, OaUoator. NTOTICB Of APPLICATION JOS TH VI aatrkarae af aa haaatramt troaa Ma 4aa, ramovaa k tba aavraaaaa tt the tkard awaid kaJka4jB6rJ kahjkarftaaaii4aaa4fbkBaitm JfaV awaa. t AMBBi boBtfBLU f ta fSkp ffrH. liniliBimar lawarwala rtra I and BD-ans. onr uitiwj a raaaWlfraanllaa-. nniMBftmM iiiii i mm !- t?TTe - m mm mmm mm m.4JUM jl. amu ,mmm m9?iAmmmrBm0mfhmmmTm im .fU ata iSSx&S. ADCTIOI1! NOTICE). ADJOURNTD SALE AT AUCTION TO 7 'krk Tbor4y and Brtwraap araaaaa, of rlab 4aiiorala4hlaa,taant tolltt t nd fanry atrVa, cm and rwnad rlaaa, whim noro, aad a rait'ral narnaaiit cf taulhanwkra, of rarlaoa atrlna ar d pr atfa. ;,.'l.'-W7 k4a, J4T AUkuUi at, l.rn!rn B. T. "'IZAJ, Aoei, ra9 4la1 ACCTIuN NOTIC-iiO CAS18 IIJOTS aad thnr wl I ha n)d at anrtlon en vnndaa. Jan. 14th, at lOaf oYkwh, at Ikaitw of tt . PtRllNS, txi Ban man it, pibakaortmct of frah uidMitit. bK rwala. J.1I1U1II ASSIGNEES PAtK OF SOAP FACTORY , klanatioa,mtaallof ataara boi:ar, aoip-r aal wao krUIra, nap ballar, rata, ataaapa, mmtlda franva, wrod a4 papar bniaa, aorta, ma, naln, A01 ala aal atntnann aad fanry anapa fnr rrnra aad drnaaUta, will ba aold on faalata No. 141 rTnal Mtb as " lvh Jaa oary, kill a'rkwk aooa. Jalllli! AUCTION NCTICE-SALE, THIJ DAT, at It o'c'ark at BELL INOtUUitd'l ano-loa rortr. aa Maw Bowary. by rlrra of judrmant, a larrr lot of wnollan loodr, haalorr, clnthlnj, fl w u-a, andfatar ittklea, larotlaia, . Or. T. TILTH 1, Ally. Blatant told bunUaf waiah. II AB. THOMPSON, AUCTR-QREAT a rbarjr to maha mrnay, thla aaoralai. MS. at irartlkndt at, I at daor from Broadway. I7 aaika rranrk braa4y, aa laipntaa, allrar pl.lad w-rn, al, plntlnra, aaw airpatlri and oltclaU, akktaa, Ilaran MUBBBU? til' UdU' 'Brl' l,f T,'"M AUCTION NOTICE-GENTEEL ABDEK alrab.0 hooai-hoM fnraltam, al aniblta ao itloa Uli dar, Batnrday, Na. hi VfratK'h rt, naar 4th ara, at 11)14 o'aloak, oonal.tln f pat lor. okimbar and 41, lu roaaifurinara,aMna. plaaa aalranra-a, baddlar ai M aancral kaaoilmanl of baaamant and kltohta fa ml. tnta. r B H. S1IXA8, AUCTIONEER CBOCKKBT. OL4M, TOY! n.U tltZASwOlMItb balanaaU atora af ahora '.MlV?,ull u I"" o UMaa, Ta aad Dlnla , TaNa Ouatry. fora. , ka. ramalnlnt; af th Piollday (loola, at F. OOKDOM'B Btoro, 141 Pultoa it, Brooklyn, Bala thU dir. at 10 a. m and I an I T p. m-and aa. ttaurd dally, at aama hmira, until U atock U dhaaal - Jail 4-1 UKHRT (1KIEN, AUCTION RER-ORO-, rrfra, Llqnwa, tUf ua. f-Tli day at lu ' ikkt IheencUun tiara, '1(4 William at, a antral aaanrtmrat a ttaa,e ffer, iap, flaa. prnoaa, aurnuita, aaaa, aplom, liqoera. wiaaa, 46,004 Uaimaa aanra, . . Alro. kl 11 o'dor. Par, Jawttrrr, 4a lair lit of fur. aerlar na, aMrra. flrprocf alfo, l afjlarlr, ISO palra pnnt , aliora. Ao. 13 TOIiN II. BUBLF.Y, AUOTIONEFR-WILl al aril tbl dar, at I o'olcck. at 4 1 1 llan.l a, ban-ins birl.lrada. rhatra, tab ar. anfaa, rofatirxla, wardrob-a oilrtora, mettiaorr frialbor ta-da ro-talna, Bti ealaaid ot rr earn la, aoiiiforli ra, kit, bao fiiraltiiro, liedd nt, antlary, an, w LEATHIB, AC, AT AUCTION, BY 0R 4ttaf 4aalnr-WItXIlM TOPP1N J 00, aiietloaeara, and 11 Paik p'ara, will larluda la their til rf Tnndar, .la-nary lAtn, Philadelphia waitd lialhor, m-alnrd leather, ahan at lor. barn war, tao uora' toch-, Ac T baaold by ordar of kaalrreat. JI'llli'lST Vf DOlTOnTT, AUCTIONEER, WILL Wl eU tbla dar. Baler day, Ran. llth 10K a'oloc. at ealratoom. H9 N.aaao aS a lane aaaonmaat af 44 hind hoatrhold furultare-.aerpHte aofaa, chalra, bay raaos wahatanda, brdatrada, nattraeaaa, aba, of a dra'ra- drdUJoi kualnraa; lb akote ta ba paramat-iily 14. 114 PAWNBROKFR'S BALE n. SCANLAN will anil on Wedoraler, January fid, at II Carratn Skartrral aaatojont of uor.daaiucdpailges Byor drro? WOarLEYATAMLYN. It C A J. I1KIART, AUCTIONEER TniS Oariar.at 1'HnVock.etthe aaetlan noma, 1 North William at, mnrtgaire Bale, rorawnod, parlor oltaa, ma beeeny aofaa, Icuairra, co'tare fakrnr. mabaikiy rhalra, rcclers taaible lop dir log buraaus weea tanda. oil rtolh. carpeta. leoktnr rlaaaaa, ell palatloas wardrobra, bodalrada. beda end holding kltahaa fornl 'arr: alao 4 tewing marhlnra, 4 alatgh rohaa, let rl tth lag.Ao,. Ill VV1 M. ABD01T, AUCrftOFFICE NO 4 Baat Brand aar. aa'aa an Wonder. 111k Ifarf . al It 0'cloek, tba farartora. reek aad iltarea af th "Lanrol Uotien" opporlto th SaMkd Ar Ballraad Da pot, mahoaaey, wainal aad I roa bedetaada. and alLlka bar loom Dr'axaa, Aa, - akiiN WANTED. ROOMS WANIBD IMMEDIATELT UN farnUhad t a rt flaor if I ar 4 noma, If with kttrVaa waald ba at afarrad t efotaa wktor, ad el, tnllapanalba Aldrraa -rlh fall putlontara, II, U. O, care at Mata-a. BOOBBB, 101 Third , M. Y. OKATKS-WANTID SKATES TO MEND U and maaulaetnr. akatoa guttnwd, wooded end rtaaadaprari hkt anaaafaata edat lha ahorlaalaa. tlia,andto ll all lea aad pattera at UIVIarBkate Mm nfaotorr, III CUSat, naar FrankiorS A few atn.li wantrd. 11 5nnf WANTED on bond and aUUUavrliin on B atarr hou-a and lot. No, IW Frail at, nait to t llllam Baloker'a let. Apply I'l mr. nutwun. on ika rrraniaaa, winar aaou If rraiian, ar at tha Faltoa llotei, Fu t .'.f mookiya, i t. Jail ri44 tfifin TOt2,000 WANT AD FOB A aJiUlJWahnri (rot aa good aarurlty. A fair pre. anloraelUwrdlfobt-load Mali waak. Apply to THOii. (l4KFNEY'oinoa,No. W Broadway, room . wher the peity aa be aaoa. AUa ta laaes a large farm aa Ijolb lelend. Alaa for aala, houara and lota la thla oily nrdlannaoaLaagl-landandalaawkata lilt rill BEAIi ESTATE. FAhM FOR BALE CI I HAP-OP 4D AURES, 11 tnllco on U I , well fanead. gned eoll, gnod hnlld. lagr.wrod. wetrr and fralS naar ha d-pot; a lot H.4H l 0(10 caa lay all per oaa.1. B UL4KB, 14 Chamber. atfant. II IMRM FiJRSALK-OPPOSrrKTUK CITT af nadaon. M. Y, mil from th Tillage f llbrne; M aerm nf land, lha aettage onmmaaoe aa rtanalr land and we're-tUtw. Oot tmllllnga eonra klant, tnoawdlng tenant houea. Laad highly eattlreled and wall waknred; fire cr ill hnnmad fruM tram la fall baatikaT! frap rlnna an4 aaaaU fruit la aha .deaea. Im a, BU.OINI, Ol aau oa rona ana avatiaaa. raaaae aiaa ImaiadUtaly. Aadraaa H. 4. B tM ABO. Penal real tlkdaea Blrar Hank, Undaoa, I m. x, )au nil HOUSE TO LEASE OR LET A NEW 4r atnrr hooro on New Bowerr t ala for aala lienor, In, la thla city and farm" within In to 0 rulloa of Rro klyn, or 1ara laland I elan wanted ta borrow mi, 44141 aud ,5 Oeo. Apply at TUOA U AFFMljrB alHr. 41 Bi-oadwiy, rm I. M T.T0USE A 1 freme i FOB SALE A HANDS3MR framaavttafe binreLa Waat 4olh at, aair 10th ra., Orotoa water, gaa, marbe maailas 4 rnnrae, 4 pantrtna,rtUr. 4c l lot lb by 'Oil 4alr tl P.VOaSB teOBe.Ta,h"T Htidaol at, P MOB1IN, l. Watt lllhat, r WM.04BOBC IChuukaia at. ji'11'101 H OUSF.SFOR SALE VERY CHEAP Bortral aaittan an4 auhttantlal honaaa ta Brkok i.i-aieerlhKfaTTlia,44Miaaaoh a-ao lot- rary ahaap. TermatniVH. Ma-tr pfAmrnd oa Bald and Mort gag. JOHN MABTISK, II Maama at. JalllbWUT TO LET. FUBNISIIED HOUSE TO LET F)R ))7 par mo lb ta a Md Unant-4-atorr atogUah baar maati all In proroniaiita- furoitnre eonipletat .tyle lii'drrita. Iaqulroattlva bear.l9 B. IHd at, before A. M altar that, of OBBAMBB, 11 Gold at. Jail rill Ra, TO LF.T-FIR8T FLOOR AND it, No lUTfclrly all Ik .1, with lha novnlmrnrnmrntai alee rear ibop. Apply to K. MATTON, ,NOBElTin SEWIBQ HACIIISB TO LET-ONE OF arbaalrr A Wllana'e, aaaair aaw aad la Ina ordar, t art al 4 par month, or leae If raqnlral, to meat the nrwaal-yoflhoreaa. Callat IT BUth Bra. rar tk Bteia,bot Irth and 40th eta. Jill nil OT( O i ORE AND BOOMS TO LET-AT M Cootie at, theaioro and rooail up at air a. A good bnalutaa piear. aa wraal aaaka a goad aalooe rant ra ry law i alao bar roama, 44. App y to 4 MITU'4, 1 Tl kl Til n, i li all rllft Broadway, HHIPPINO. See. fTAPSOOTl'S LINK OF LIVERPOOL A .ad Loadoa P achate Pamag from or ta Urarpnol or landoo ia alaapa eogagnd by thla wail-known llaa, mlllng wneair ai in rary aewraa r.l... and draft, I. naa n-oai par aor ajatuua aa y part of tlreet Biltale r Ire- abl a dcaaend la kay part of tlreet lanA ean he chtalnad I no or a be aoolrlujl 10 ar ring lo ar kddraealag TAPIOOTT A 00, 44 loath ai, Nw Yark, 11 ATINC-M MAN KB. BJf ECIIANICS' AND TRADEKff SAVLNQB ata. una a. No. 441 Oread at. mr of W104. " " N York. Janaary let. 1441 TaaTrmlea bar orderod tba Irrtartat be pe'4 ta lapaailw aailila4 tavan Dae, Hat, aa fallow a Oa aama of BM4 ana oi per annual end - tor aallllea tavareao, laraa mm Banana aenuafl tuwaar.ktikarktaofcSapartaqt Oa eaaae Moardlag BB44, al tk rat af Jaf fttraaaraawA oaUlaaatlaliawi. arameTawukora par kanom, payabla oa and after Monde: Toe Iotrraal WUl a piaoM to u JAkUoJ r. HA101TT, taay. St TThA4?Il PHIBD AVENUE BATUQI BASK--. B ! BH ijTWawa OBBama aaaai Manaapaaaaary Bit. OHILDw, BlEDICXNaUi. TOO ACOUOHr THEbT UJE THE I ny-tn tat WtT rWttl mm I TrntotUULTniCniritimmmmm & VkVB BlWVTW mj tariraw, wtm wm NH I tlwnlirvibriw - ... Aakav i x."rr !JAT flteraUliaati arte M aaafapar bottl. Itfaa aaavaoaNfcf aeagha, oMa, brwaablUa, aooa Bara?. ka. 4VS f THE NEW YOKK SUN. SATBOAT MORNINO, JAN. It, 1SV5L CITY NEWS. Boiko of Si Pint HORf , To Doard mat at lb! P, M , adaAerd,-, SaiTai Elf ta lb obelr, Bttpairliot Twnrt mow d that a rvT of lapatTtmr Digtrr ranjatioo to ta.1 affect thai tvi bill far mp. bUmIM Dlahrdany oi,orir,'ffl''"r wlabcait 4 raxralal- lhahrlaf Bat m.deoa thla BaJTlblkiamtoclbylb Board, ba i rtdtr the Clatk rf th Baui on rr- onaorr i (Aar, AdrpHd. Bnrarahair Blbwt olTorad reaoInUll dlraobhif th Ooai.trolir b dir tla warrant on Nam an? 0. rt-arr, Im Cmmip Tra-r, fur th wbi4 emanai of aoo ai la kla kaida 4a lb county and to dapaett the ten ao tha rrr-lli of tM ax-aoty. Mr. llLCrr ttd that aha raaa-m .' hla nrTeilaar tha niolnah n wa IhM lha ntdw Uae'y mle vu Mr. Purr by Jodga an tow merely ralaaal t th Umai kdaperala M. Pui rr kaod and not la th njotiaj. The ilun ,i wea al pa,,. iupetrlanr Pranr oflarwl a laenlaiinei dlrae'lap; b Oiounlaai oa Canty i flora in procure ralaal loomarorlheoaaof ibe thipiemeOinrt Adoptod. ETh fiJJowing to inaaaaar w4 ncalrad trvx th aror and laid orer Mir .a Orrara, Mew Yank, Jaa, llth, 1M. r t kt IttffnlU Mr fioanf truprreaor tie. tlrntn.l imtiin bertal.h a var honnreb brxlp k raaolutJoB kutbonalnf th B ard of Pullc to pip rrai cf any moalaa la th.tr r'tiav, art nnai ai-y to ay tha aalaitaa of paiioroaa far 1BI4, th Mil bk cair4 ' far lha e'olag of inaini h.iueea" all.. oat mp rpprorki. Atthco4hthooareTriri of Judicial function! na a bednot Irotd by tt )t woojd eoamtoba nuoaarp to th proraatnna of th Baa' UrrnatMnilna, and tba aimlr g art th pnllc with lha power of ra.k a lng? domMiUiy alalia li ttrnngtraat tn IS principle nf lb oaumrei law end lha fee tnga of lb uubrla, rt I plane my re-lrxiipaj ol'Jaoihm to lb raaulutlda la quaeikin a a anotaar gnnmd. I bar already bad i vol.m to canaa t the legal ! rlaar nf your bmnrahl b ly oa thlt ilftot. and I am adrlrad by him ihas under lb aaoaona of th pa Uca-aialanTa tolheclnanalng of teaenaaai aniat, a-a Uen ean ba created npon lb praralmi thn elaantad. Tha. eiprnaeafc ranting falliagahtii . loalraly trra th rrab lo, I bar no altaruatlie boi ti mora lb leaalut'nn for rronnldraioa. FEKMINiK) WOOD, Uayrr. Tb Tljk-d Uvea adjuil.ned hi Wedneedar aatS kl Bona. Vtrra, ArwtoWata, laajaaata, cV. Fiai n Ane Sriuirr. Yiaterdir morning, hnut ona o'clock, a fir wai dlacararad h raking out la tb Uaeewnt of Mo. 41 Aon al f roouplal by Bnotwwu, A EaaaaoK, dnaWa In paper t vk Tna flamaa were eooa t-itngMiabnl Lnaoa a'ock abmt IMA, Inturrd. Tl n ahuk and niurei nf tha ci.lT aatnun i b the dial A) r, icnpl,d by J D Uiaar, wet damairrd almtil linn, luan avl In lha A tor la aarenoeOo. Tie buldlrg. nnl ly Aaeoa He 1KB, we deaiaged ram! aftOO. lnaorad in Ik LIT- ioj1 krad LomltMt Inanrano tjo, Fihb is Eait HoniTOH BranT At t.'i foUck yeetrrdey kfteroooo, a' lr occur aj In the rtar building Mo. HI R at IT tuton 1 1 , remiplad by P. Knnaa m OaU. Daniaf to atock knd bolldlng about $.104, mr! Inau-od. Sdicieb, niBBT Altiiabb, b Ureal maker, of No. 101 TTUllam al , oommlttrA aulckla la-t aria lug, by taking a larga quaatlly of hydrocyanla aold, II fficultlra bi liuelar kllrgad to hat batn tb oaoaa. Ua lata a wile and family. FaUea lo4lr(rar, Aa. AlXEaiD FOEAEB ABD DfUKatTIE AlKxaT. ki A few daj line, 4 maa prwatl to Mijor UiLUkl' 8. payinaaturatNiaS tare artroeS pa perptilendltiaf to la a d-at from Calfoiila, fo ail dlnre lark y, to tha amount of 4TU0. The Vajor lod the man to cell kgeln, b wa aw alllog fundi from Waehlnareua. In th toainalm, lnforroatloa ami rroelred Umt th draft wa k forgery, and that Willu a Surra, th pwtoa who pimaed to dmfs wea daaanar Imra 0 wnpany D, lib Baarlmrnt 04 Iarao-ty. Devmtlrm Iluwbt and Kiati wan de tailed to kriaat Bmitb, and laat eenln lby uo. oaadiid la effecting bla arrant, end he wee leckd op. I ixrno BacAowAr. Two man wr rraUl art iranlng, charged arl-h ia-taay a wear through araad way, from wbloh thay war aprlaUlnf kklk LBOAL, RKPOV.TA-FRIDAY Clt af Oyar aad TaYtakaer. Uafir Jodg Lkoilan. .tffryfa cAUJ-CTurii4r ocpMot Ihtprit- eivr Tba Jury la lb r of Margaret Lawlar, oa trial for tb nrardar of bar tntaril child, aa Thuraday tnnlng rendered a leidkt of not gaLty. Ttiolfv A rum Th DUtilct Attonwy moved on th trial af Frederick Freund, IntUobxl for krioo ta tt flrat drgr, b Mating Ar tb pramlaa Mj. HI Dlriatoa trt, oa th night of Iba llth of Nj. rtanb-r laat, between two and throe ealoDk. To dibodkBt kept B lager bear aaloon la th lower part ul tb building. Bad whan lb Ar brok out k aud hie wife we'e fctmddreeaed, with tbalr Jewelry aad eaNialhlw jTathr4 together, l If tbr war shunt to d-pei. The pretnlaa were Inan-ed In the Rurge.'a Pue Ioruiaioe Oornpaay for anon. M UinryMor riant waa ktalgoad lo dafnd th prleooer. Tb tawthnony In- tha proaeou tun aboard that tba Ar Iroh out In tb bkaaroent. Tba prlaouer nd hi wtf wai kriaated and takn to In ata don hnuae, wbr tb lamar hndd orar a Wktao. rom lookoas k chain, bla policy cf lnnranoa, and a few do.laia In monar. Wnm lb premlaea war rt.l'al by lb PueMarabal, four arr1 firra krnorig Ik bedding knd tuiBlmt war ftruod. Th Ootmral for IU dnfrnM ontndl that th firi iar. If .ul ly kt a) a oimld oaf 1 guUrr of araom ntba third decree. Th trial ooro(,i h, rmllt dip. Laat trmlng lb Jury lu tb rate of Fiatarick Preimd, who haa lean im trial bnf.ee Jiidga Leonard olier,td alah artup, cam In with k verdict nt arena In tit Aral draTee, with a raoomnieaJatlon to merey, Tn punt-bniant U BlaU'e 1'ileon fur life. Caart al Caaamaa Itaaa. ifr. rUU rrkireJ la eflf witA (Ar roVg o tlit Court, and nmwfnfn the eu'My of th Bhtrif imfii kt due ao a tkt MtMrr Dnttl DttUn, CUy CTomlx-rlairi.- Mr, Yen Wlnkln, I oootlnulug th argumaul lu Ihla caaa, aald that Ifr. Flalt wee ra llllkd to k trial to datrri,tn whethr the ollng Mty or lad iioerdad hi power, J'Xlar Utrkan kakad lb eoonkallf thkffidvtiof Mr, Utr.la did not throw lb I it dan i f p oof apoB Mr. Piali.aaj Mr. Van Winkle thought n4 U thai affl larll U aot rreelved In vld(C on tb prop and I lal, Toa oounael faitber onntanded, that trc-Wio II, of the cba- tar, gara tbla Luapo. tar.t rwer of eppolailng and rrrai vlog i xpnaaly In the Ifaytr, Tnle oonli not orrnlna p a'e ea inoei tonal kbaeneacf the Mayor, but almp'y abenbetoanaojewa'fenal tt th gitfla o Ala lce. Thla la whan lb are la u vaoanin In tba Malignity, or b ta romnvt-d ka unabl I Maerd to ilia dut ! of bla offio. Th oh lar lulaudl that thnr ahall la ao raoanoy In tha xeciitlv daparlaiant. Nw,Mr. Wood wa not unable to do ib dadee of hla iBln,hwt luarely atlexmfreui I ltt if, aud kot unabe liperfita tn duaiaiof hie paalalon Tn a nlng Mayar baa only power lo auand thua Imp. r.uve dutira wbloh will not almll of delay. In inu Inatano, thtra w no noaalty of nrnorlng Mr. Plata, be had Bglotrd no du y, nor la It atiowa tha hweuiikl4ioprtarm them. Tn oeaeea, aa kl Ugl by Mr, Ftok, had axlaaid bef.ua Mayor Wood kla tb stay. Th PreaUeat of tha Biard of Alder aaaa wa aot aleokad k YioaPrmkUnt, but only h d ts eU-fo, raoalilag no gztoutlv power f.om tb psu. pl. B kot ibcaUl be eounaed within the etrloeal Iin4l that b reaecnable eoaakraotlun of th eUluto will allow. Jorlg Brrataoa, fallowing' Mr. Van Wink tea tb paitof Mr. Devlin, aald Hal b auppoaed th a wa no dUiubt kbuul the Juiladlotloa of to (Jourt to or tnitala ttdi prroaadlEg. II wou'd b rnort itror. dlnary iblrjg If I bar wai aay law that ttrtUnrt did 11 whll tb prootadlag wa pending. Tk proa oardlng by aartarr arl ean oalr la eowitalnad after tka lent baa bean edJrxi'oe'M Th errt forarf on'y ramoatbrnrd. Tb Bopreme Ooart oulp lake tba laoord M aanl bafun Is aud pamaa opoa laa J rUdlotkaicI Ik tXrurt below. Tb aerfierarf aerred i.ub IhlaOourt wai md ta rekaiooa toUatpr rfuu law Pjt the lemovalof acalop, aad thla proceed. log can anly b lakrn oa nralce la th parly. Tb oarttbaulouk th pepem, aad about two n-okek imvleied loogoplnlooi balding thai fur ell nirp.eeleeclog nieyi had tha emu aUaortry afka la vraud la im Mayar alao'ed by th p iol, that Mr. Plall had brrn aullxa-tUalTy, aad thorafir legal ytrmond, and thai Mr, Davlm, t oonee. iiao, bad bran duly kpprdutod to tb cfAiisand tharaaja-eenllaled to Ike biM.ki, paper, aVi, belong log tn tb l Bo. It waa 01 4 rad thai Mr. Pml ra. malalnlhaoualodyaftbaabartiT until ka frjmpLad wlihlb ricjulnmoaiacf tkawill. Hapfaaaa Caart. Ifofioa to iucKargtdfrtm arrtit -Thtmu Duain H at. . Prnj, F, aWmjiaon. TaU wit a mo l!m tb part of tb iltfkBdaut lu b diaohtrd from ureal, Th p'alBtlffe, kl appoara, ar oo-pertmra, doing lm.ibwal Liverpool, Bac'aad. During lha year lnOQ, they ablpptd oa boaid lb ablp "Carolina A. Bloa-nuB," of wbloh lb da'anlkUS a kllegtd. wai matter knd rati owner, a q lantlty of ooal to be Iran p rtnd from tb port of Trutav, aooaland, to MeaU vdo, paying him, el calmed, tin hundred puuada Krlinga oa koeaunl of tha Iranaportatlna. It I klared. tbal tba niaoatr, oontary to auch aaraauuus aod andar tba pretence cf balng la die. tre,dUaUtvtothrjortetfdaTueltoubut vulta at Be TtKinar, 4d th aal al great aaorlAoa, and gDvaitavltUpnweavdaaoblaowuaai. Tb aefaadeul r erred that he put Into It Tbcana andar itraa of wenlhir, and thai ha sold lb 0)1 ua aara auiveyknd advloe of ipleiil (racug to JttJge of th neoaaelay. Tb oral, II waa akktid, woaakt kakArfromipunaaa.aicaabaeticia, . . . Tba Court wea undrr lha lmproaaloa tl bad) no hirVdloHon of th c tut r arvad lha dwrUba. oo. bulk naaliim Vak4 State Cartafe Oaarrt, oaara Jalf BaiAug. Induimml 0 IU Car mnt KtrMtt .arr..Tb Qrand Jury praaanli t tailatatakta aaalaat Iba Cap- Ulaaaraaktaaof tba k'lrgad aU-rara Oor ao4 BjcJ- la, for tb oapikal ofTnee ptrkcrw, and alao lo- tb mla.r uffnnoscf TolriaaartJy awaTuadT aabavd of a alver. Tb J edge dlnat ounaaaa ana Ckraad Jury lab la t.ida4aoB4unikoaaUf, atU eialoafcalD a epeolal pu-poa. Oaaurt af Uaaatral Biaalm, Belur Jarlg MaOwira. Joha Oordait, 4 aWtoaioui ocToniar, 4 Oil logralBiakkBktllttaFlHMaUftMrw raap'jkcf UugUry la tba third dagtw 4eaooa4 ' offrnar, b hrtng u Q bt lb Rial Prima before. Juha LaetaA waa eoartoaad of grand leoeny from 4 perwon, ba having pick id womaiv'i poakat M aa 4nalV4 aery la 4 M nbodlal F.plrenpel ciurcb, and wa reult ad to it Slat P.iaen for Ar year. Tb City Jorlg Intended to make e ttimpaaa Wk-klog for thla olaa ofoBbndaia. IbaOorirtbad bo aymretky whaaewr wiih the dafandai t. Ill waa an r4d i rr. udar. Edward Welllrrtfl, k deal la hrwaaa. war ami ta I) Stair PiLonfoilwoyaarelWIorgnrylnltaefoiiiu decraa la tiaMalnaa.iUilatBrll. WlUlam Har faou tirgd with 4 alillar at.aoa, wiaaenttolh rrBllm4.aiy fjr tw yrt I. Il waa bla Aral crTaoee. Angaal Biapbany ara tried tor au Indrwml ae knit, whlcAMwaa airarerf, bad co ammlawd nn tha lothauB i rVorlloe Omoker, a ahlkt V y-ara of age. nfWa Iba gill lain L'kdmmumltr-a tle a ra Ilea day, took bar tnta tba fallaiy, wh b wa I'aleokrd h Simon Smgt', Lndaninnillrii'a ara rnaa, who tain cord L or whll ha lal man. Tale In mrdlakly errltrd end tk'mod Hiewanla h na, and an rwetiad laao tf.e galltry, where tbey arraievt I defender, lie wa oonvkaad and teal an t'.a J Prnlinrrkry for ill mouth. Oa th pat rf th n't 1 fondant M waa proven, by Mr. Illume Krltnaaa, bki in .Tin wg aerroer reraoicui a or caaur, al. tkrarkmyUyeariilitr. ..... . ,Wn, Oorner, vrbn wai tiled rbr lefI grand la army wee rrnltid, Tfforeai Markey, who waa neavwvawtkn aargatry waa na anrmnni iiira Man, who wa Really wBh Mw-key wi.h burgtiry, WMawctaargod. They wire datokatgad mainly arma th wSdou of leaoher. wh gave bla ansa a Ppr1ngarr,w1iolaalDd thai tha dfaa-lnt found the cerraa uafa theap la It et'Ona aly ta lha morn log. Tb prraamrtlon llradihkttkaybtaklntoakutcbr ehop and ante a aher, Thay wars irel by an offlrar, l I o-clockr an lb momtrar.wlik txrkrrbm'a aprona aad th aherp'i aariaaa la lelr pnara-loa. Tba rma I rf lb rat waa tat aetwlao ory tn ah wire of tb prlteoere. wbadVre a reliacwle atrpna-anoa. Frederick PM ean hack, UiTnira. waa aat a tba 8 -ate Pi Ian ft two yrar.,?..r Imrglary, Kvwaa knew inlak hatdmed crlrruna , baring bean eha-g-rd with tmrgtary e4r William t'roarft, wlfi wm charged wiih etmilar off nra, plead gonry nf an av krmpl al burglary, aad wa i rati to la panlamilny for two year. BROOKLYN. M44DEB lit Till F.l.kVgWtn Waeo A MAf Bauiaa io Daitji ar Niuaott. About 7 o'clock )aal evening, a brutal miudrr wat pwrtrkraaed Bear tb on nar of t'anloa knd Johaana aareen Iraa victim balag a maa nomad Joaa Suiakir, Th par pairatnr ate gang of uauTia a tending tn tk tMagk bmbiMvl. At near aa can be aacarmined. a qu inat origin ad between BmaLtr knd aom nagrabuya who we-e ika li g In front or bi daor. It bad driven tharavff lveau liana, kad aa length etiuck: nn nf liwiu. Tb buy tbam ren ta a naigbb ring gnafahnp, when eom nagro mea war i eiutilad, end raieting ahMrurranca,ihey all inahadnus kadglogup au mai.BT kaocked blm dowi a a.d Deal hlu ao thai ha and almaat lmnHdatnty, They than took ta ahelr trl. Offloar 8(iovio,iJtb 4 h PraclnoS followed onanaruad Hrarnkn Binaa, end tntt J him 8n gianttaiTai dlrpeoradiffloara Ifiuiei and ttika aitj. In aaaich of iba tthat a, wins af r aonunng th violbtty, aaooardad ta araailog aarraraltf th aa pnaad pertltrpkiora. Tbey w looked ap to await fuilbar Inqkuy. Tba La Kb 'en brad baeaverylavl tiputallnn, bilogormpiaeil nf the very loweel oleic of redely, Inolodlng ll e .1 ra To namea of tba other irt-itra n-tralad kra KfmiBit T. MrBB, Miknn Krkkiowud ClikLt A, Mook. Fatal Rgj sit np Wibtui'i.-An lnqnmt wai ba'd yatlatday by 0runr Uraron, upna tk body of Jaaxa Dinaaa, who died oa Tburaalay after noon, of Inlntlai auaaalard whllal wraal In with JuUB Lawiaa. la appeal they had a filanrt y om-aa-l lu a p artar bonne in Yan II uns naar Columbia oirett, whru Llwi.ia threw litraaa hnevi.y upna the Aour, Tb Latter Owuiplaload thai hla arm wee broken, II waa oondnekd to bla r tdnoa naar by, wbrr b (rplrad. A rul mortem aiaininakliii prt, red Ibel Iba aplaa lad bean Injured, from wok death ruavid. A veidltit In aooie-rianoi waa tendnraJ by the jury. Aalhet had baei uu III feallag be twam thnpeitlea, Llwua. who had bean emaatode waa uierDk gwa inu cuatvay. 8BlO04 AtXlBlBT TOil OLD Oil It KB. Mr. Arrrkaw DaulBaari of tb oldart cHJaeu of B ot4ljn,rrjat with artrlooj, locldent oa Thuraday aflHoonn. Il apptkraba waa knocked dnera sad tnn ovar by wagon, al lb aimer nf Fulaou and Band in l. 1 aa b ml of on of hta lege arare brokta, aad a, rural rlla ware f iilint li arntoabt fal wboaher ba eaa auinre ah lajerlea. Mr, D, a abuul 04 tare of -. 8rri4 peri tub PaoroaBD New Coobc nvta. Tb Doifd of Sapanrlaon bara baaa ngagtd aaw for eight vi ten year la th arduou dy of mlao'lug k alt tor a aw Ouurt Bnaaa, but arlah an naull thua far, Arpiotofgouadoa Vander Uil ivanu wa ilrotod yta-a alnae, aad puruoaaed a anet of 1S COO, Tba aalghbnhood ra-tafaoaat daa 4 too nar frt m lb oentr of raopulatiua. ah nanai raryanaaawa to nwi thtr4oa vf balldlaf warenxvartakaa. Litletly. enroe ba'f daen other llaaBbawbam lriullllaVlallOa oa Waktngaoa Park, annkkar oa araraacBM paouarty.nar of lb Urty IlalU aaothar oa Flea. -. puaparry, "n Jero earn ati ni4hr an th old olinich p-opariy, onrnr of Juha aaard Waabiagvo aaratae. and now aill another, aa the oorner rf Myrtl knd YendarMIt avnouee, ba lam iddrd. Toa prloa vary from 47D 000 ki 111 000, or from $4,404 to 44 100 par lot Tb lutjrol wa np again t tha mat maaaing, and afmr revere i hour1 da bat, tb alar prcauatd war uaoaaatv'y t kail down, and th Cntnmltie on 0un Hour war 41. lectfd lo wea lain lha prkaef all Ih prrrierty pra pd ta detail and report theriim ai tba nail men-leg. Tbla nr kom almllar onuraa, hat frr.unna- 2' Irran lakrn, ell with Ih laiaa ra-ul. Judging felur by th part. It will lake tan yaara mor to man to dalnl ouaolueloa. Committid ot rns anAjtoKor BuRauiar. Jnua J. Dinun wa brought before Juta Ouka- WBiiytry lor umlatloa oa Ih chug of burglary, la baring feloniously aalered lb s'othlog ek r ul Iliaau Uikao, la Fultna avanua, rat tb klghl uf tba Wlh November lava. Toa rtora waa bukan rrpea on that oncaaloua and nearly two hun d ad dellara worth of cVrlr-ltig wa atalan. Nl o u to lb perpetrator! oould ba obtained until reoantly. wben olrournatnaoa pralnt-d to lha defndant and two otbarr. It laba-ruaoilr arpaa-e.1 thU th two euaxrdof batng In oumplioiiy with Diiia war In m rani, and war daaohargad. Somanf toeatolaa luablna harfog hem 4mad ta Dueaa'e praeraaloa, Il wea drrmed aufHalehl by Ihe Jualoe lo bold blm furulel. Tb aoouacd g ava ball for hit kppmrauoi, WILLIAMSDURGII. IaTiBtwr(a.MAaoBioOTArioB. Oa Tbura day evening, PWIM Ocrnauadaty M IT, of Ib4 Ol der of Knight Templar, he'd an kanlverrery eel b elioa t Dr. Foargk' tTburoli, lu 4th atrrat. Ad d eaaae war made ly sir X P Dliln, Bar, Dr. Poa tpb, M kviaaa Timaraow (D aalakaj. aid Joua W, SiMuoBk, Ormd MaaitrotMaaona In Ih Hat of Ma Yi Ik. Tba pnnaeda, amouollng tu onaaldarabte eiif, war ootilrihuard by tb ordar lur th boi II of tLa pour. WiiLiAatrkci aa DitraasAar. Th annatj uviUrg for y lrclln of Truataa and irffloaHfV thla laeiliuttrrn wa ba il al th loam of Ih Dlapaa aary on Thuraday a'ght Mr, Sikrai. Caona wa alavard PraaldrnS knd Mr. I. J Ilsaa, Seorola'y. Mr. II iMliaitoaen., who haa bald th pnal for the pail ton jeare, waa i.ppoln1d Apothaaary. Dor lag ah year lb whole number of eeaea traaalart w a 4Mi veoolnated Uih knd upward of 1,000 pr aa Iptl.B were gia.ulauualy gpauaada MEkTiao or RATBUBaTTATrraav-Tb num. kl mealing of th Brooklyn (E. D.) Fir D.-rrhria, waa bald oa Tkareday vanjDg. Tbcfflora of laat leer war all r lctd. and th Basel oordlal anal failing eeenaed I charaoterlai th prodlnTa c th uraaiBf. Th Inaaatlkl lanorl ahowa. Ihak tha PanJ af aba Department now amount lo 111 J14. Pbobablb Sitwidb Coroar Hiobbb, of Queen Otmaty, held aa Inquml oa Thuraday, upon lha body of a young woman, dagm! Mi it W Anon, wboa body waa round Auaalag ba Fluabiog Bay. U la toi-partd, ibat whll Uboring under t4aaa,ariy la eacay, aha jumped frnra one of th fcVuod boaka, A aw diet of fuuud drowned," wai i and red. FINANCIAL, tto. MEW YOBZ. Friday. Jaa 11 llaalriae wa Urge al tha Qjard tbla naotnla, and prloel kdrancad, notwUhalaadlng th wutlk taaor of adrlooa fruin tb Buuth. A, gojaaral Imprwaion la pieve'eet In the at i art thai aom t Foil at a iM'aunl of dlfflculUw kr now making. Th hop U atrangl) eahrtalnrd that Saaueor Bewaii may potat aal pavb cf aaty turokgb the gloom, etoTtramantboad knd 8 ateatrckakraatrccigud Improvtog. TImIimi SOT old kl IT, rx. Inter.., knd tboa ul 1U1 at M a HO. Ta new iraa of 1411 kr bald at H, aad IU xupnaflvaaoriaTlalvVL For tb later tl)aj la now bid, lUIIro4 bond ware medaraat ryactlT. Uy th Ametlra, kl tUUfkg, w hT through tb medium of Ik telrgrepUkdlloe fr4 Umdam la th nUDenarabar, on day laAar, Cuaaol eloaad oa that day ai MX t MX, wbloh la 4 UUk) lower that report d by th Narva Sootl. Tb4 ) of vtaaa kl Llvar. roullcgtbdAywrlA404bklkhtikkrarkoelng nmarf al Ik adrasoa prtrlcawly aoAkwd, B-aadatufl. wa Vkkdy and firm. Tk Amartokbrtnga $100 800. Tb Money raarket wllhoul any very great abxrw of ackvrkUlUcUkMLuftivorof lUboyar. Oocd fcu aad lUanoBlh bi.lt tad buyer at 119 ptr oarA, aad (tit dg T I pw. Mki, OoaaQIkT ar tha ruling rat. Thar I ul llttj dolof ta lb alga 4XcbAD(, reading UQ4 Uluf ,aokk4 al 104 J o4 ttmia tMX at IIX. DiTwaaut Tb Maraaalll Bak ka dolard a Cvileodcf SrriaiitaBajaUtagiiUUibUaa. Tb Barmony Fit aaurkao Co, haa daolarafl a dividend of 4 pw enl. Tb Baak of Amotion will pay to Maters, atook, boldara, tb 0 par cant, dividend of th Farmer' Baak of Kaaluskf. W bear that tba Lmox Fir laurarran Ooaapaay I going lata Khnuavy BquldaUm. TnlaUwlaaoa tka part af manigat ta oaa-j vrrai prooMaWaol karp aaa wuk Ika rlaka rrurd. Tavaauamaraaaiitnf a aaw laaa of Br kaeOtoeM Treeeury note baa aaaaad 4 daaUa of about ),' BWrMoA, U ak4 11 w tb U PW t1. tlttH. dap M loV.Tb4 gaaaral optnlrm la 4ka4 aVltwar. bbub will oa , aVwl tall pw Tb Itarnllfcui (Caaada) rVar atoaea that atrl R, J CnirM,awaar aad oardrJe of th Baak at VpriavCarjadaal.lVockvtJdka raft that plaea, aaVar having made aaa.4cnmaL TW baeila la aM to ba fully arUTd, baat b, rlvaU trecllaon vHI W kwaap loarm. Mua llabtUtbw.ki atated al $15,004 1 tUm. BTOCK KXCHAMOA laXakIM MAR. I" 0 8. aa, tr.m T jot Ilarler B,. WM Kam Tana. 4a, ;. Tl 104 4n..!It.., T4B 140 Ta. 4.. T4V .lOtBakdrnfR. .uitir mot m.c.i ti 4004 Mu.4a.. 44 BkV IV..... W, 4k MLatv Omju.it 44 144 d.'...M. BBfjf 1C4 da...M H TA 4V .-..( U UX.Lil.biH M4S do. " 4004 Oal. !...... IT 4444 city t,T.,,. 1(4 toot BruMM M lfaajErMOv.Tl.... 4ft Oral Pile Cr. art,,. 44 ion Hud. MM.... T T004 flar.VetM.... MM Mica, a I a. t WOO Mlch.B.letM. TV lor) . BVa f M. UK CI CLOan. B. 14 4 Am. Ba. 1,,,, 44 r.'.Ttrpul)llii...lll Canfoa 14V 14 Praa.Qi .... TT la Com Oral Ft.. H ko 4n mm bf m.b I AR I-, M to tfw BLOna Ba.... Tt M0 M C4 TCt tw a44 T.4 no,. ...... I 8X oa 4o....V0a'ITTl" 14 da tt iw at. a rM.;.. m IN M,.,aM444X 144 OO.... 44 tB 44 da.M.M 41V II PaaHWlM B..M T)4 llOO NT, Ob TX IU it, W m a- a ana a. 4 itB4 4a ...... tljli M4 Tf 104 rl-i...lawh TT r a, a Tut...., m 4w...... TTV ata.... -all TTV 40....J14 tll d TT d..awk TT.H do all TT.H tto..... TTM o 10 TTV V.....btTfV rVlt. II en 00 14 MM IM da. ..... 444 1'4 0H.tLnwMM r 4a..m.. M I 9ttf ,a, I D al........ t04 do ktt M do, e4 14 114 MX.,. nt eVw. alo M B4 ..-. 110 InK 114 Rod irr S.... 4T km 44. i... 4T 14 Krla.. .Aawtal IT.V M 4a aaa Bavkr 40 ChL B. A tr.. 44 M d)....atlt 48M 04 a. .. 4BK tMkn.4a.Caa . II 114IM.L.AW.B.M noOXD BOARD. 1404 nj. 6rD.p II too Tann. ta,-!.. Wl- 101 Baadng B..iwaa M4 do b44BrA 100 Mkk Oaa. Ball m3 104 4 ..,mBB MM. I AX r.,.. mJJ I Paaan-a B UB tat IU. 0 K Bp.144 W 1 v.. ...... TT 1101 A Cap. ... aW Id do... .04 44JJ- 104 ....aU 4B44 104O4.AToL.-a'.. 14 114 do.. ...all tUt- IOt 4".,,..tl Mb? IMCbl.AB I 94 44J) 60 aw... ..kU MJkf KOIM.AMlaa.aV.H aw ao.. i 11444 M.Y. Ta, 'M..14B 10110 ajronk.aWJn.140X Bk. Oewavere. 14 B Am El. Par...., 14 34 Oenaon......... It 14 PertfM M I.... 44 144 la-va B...M.... I7M to4 MY Caa...b'Snii T4 do tea Tf 44 d- burr Jn4 40 t( Hit 44 W8 TT 104 do rs Tec M rlarltm R.,... li DO Uarkaa Ft IS a-TOCI' FUTtTTUATtOttB. TU tabl I dauirad by euaraparlexat af Bat FaaB Biavrd aala each dap t lavianaa. naiqiaaa, Tn.ta,M..i pm , Mlih Oaa UI wa V f ...... X .. . B.AM la., K- .. PaoikaV ., 1 Ii.T.Ora.B..IV - BrtaB IV Harlam B...... H BeedlrgB H ea llud.Br. B... Mick 8 AM tf. H III Can kVSp. I (M A !.. .. I .. Ul ATnl B. IV .. (M AB. I. B IV IMiil.11 Mil. A Mlaa. B. X .. aaiankl. Jam. 14. - einnm Aaw avtara. a. MaekeraU. aaaa giav. rnrkera,.. tjankat. btcnsr:i: 67lkua.Br.'l0 HStftiSll. ;liSi:a BUlpplng InteHIgenCw. minutubT"aijiamao. aaa aiaa. 4ca aar. Ml aw Jan. 11... TU I 4 44 I 4 4 Jaa II.... TU 4B4 14 J.B.14....TU 4 41 It BfAMINK IMTItXIJUlOBfJB. TbaB-iblj tlralkra, prarlru-lr lepra tad cat. li la Mvbtl Day, will iter a total Was wia bar largo. kk Br baik Jet Iwmtgornary, arrlred lean algba. Man Mewca-ta, rrpcru baring nieriaaoad keavy V aee BWgalae be anil e peerage. Deo 14 lut444, .rax DP, Okilkgkhurtloau Lew M, M W, itoa batw ekikikndllU awipialaaka ul varytataf mnmbaka. LUw away neatly aa eu'lr rail U aalla, laaa mala-, aoftua I quartar brat, and teoelvad oiir damage. Ot II, aaw a vernal sdlalaaoa apt araafy a atarpv aim ia of luraaaet could aot wtaraala wkua waa xund. MoaioHia Jaa. 11 Tb taavy gal I ma N W 'aot evening drtv lb b IgC-aquaet (pnvlraly rapoit a.lj on aha biKh. aad aha he rewlrad acme daaaaa a. Tb roe It rary heavy al prlat I bar aant tor taa, Il oatka to b B down ta lha ochonatre Bxk aaA ktlngcld. CLEARED Ft Hotaa Ftit. BrEAMinil-B-aVlaarxta.Oormary.luaaklrahea VTUaul BWO-OjJdea UaV Jainaon, WdaibWaanrl, Kali raf 4 Danraa aCUOOBXAA M W Balah, Bird g'e tt KweiJe ULOOit-PiUler, Oawfnar, Pinviaanrax LE.aup FwFedwdB Forta. ITEUUHXPt-Xaagaroo, kteaaaoui. Uiamnl Jehu a Del ItUaeaL'ghSliakipkugh, Aajaa-, ,il Dl) ATaa BIUFa-CMakrur, Baaia Lie p:oW WiTtanaa A Qiixnr hbgk Inert, (Daalakk Aalmer, tat laaWbaka Funah A aleksak BABXI Sag' Bunker, Ca-aaua Jug Boulfca SV4HI UobatikiaflVr, Lwnk CLultogi Q Yotuhf IKtkw, aiaigcw, Bdtilaou Broai Orhoajnd, Owj oraaidaaa. N.p'ee, LNlektoo 1 ohaha Uaaratal, Loud a. J W .well Co BBJOa-Auloaa, Una, Bivaal JATABWaki 'tar. A Oaee, Bap, Nauvta. T 0wa A Boa, Baku. Br) Bet. Brfatol, 1 Wltlnty A B04 T M hUkkaaa. P. Ah, Bermuda. BaUth, Joai A Cm awaa ,oahaliaa,Thcraaa. McLvka 4 Latar Kadaraa While, Uaroroairy, BMarani BaaP.km Broakaaa. at noma, MkUlud, Ptolp A 0, Maaula, Illtoa, Uirk, Fnoh A Malaok akrited. BTIaMSlTJrV-.Wilaator, Ijmf, rriaila aidia to la OdU Pkiaraoo, Tk,P,rt'ktd, Btlia kadyaaikrigaal H BtVomvraUAOo ' PV4oaaa,Weaoav Balttnao, aad -4 taBBOraaa. ml AOo EiparUncadk biy M WaaUawa. dk-gow, BakaU. Uvarpool. IT k aa, QaaaoaV toaalih,aa IFM,wlhmdi4 aad lift j tn aag to Jobad Uaa lO-doba B 'Joaea Wih, Ckaa-awa aaaa, attaaksdrtoatuDollaar, FvttwA O 1 tab. talk, a the Blfllaaaa at Bight, aplud irUaf Sla fitoa JTW wttk In taa a eaid aad vr tdawa , Ttiai linmiilabllj Im 1 ap ftVSOOBXBB-a WFarrtogtoa, Brbkitaa, TbW f Bi, wh wood k m. an-aa'A WImIUl aakt an 4 a aka Baaa, Bklkr. Bataa t dap. Bkfaa tB W aajw IrrwarBO BMDaaa lUvrkara, MOtdaao, OBDIakle rag , Bag ktk. Maw Baaaa I M4 B.TwaaakBfak Ma nia. BuaioA I 4aa em DafaaaAOo . aadra, ttklkrek, Bwtwa. ark bbaubI AMBntaa.aaa.YUgw4a,arapa4a4 a-waaWia LlgU, tar AaaWwaratk Mamtaan4ia, W 0J! Bel aat. ror MIMlIui BU Janaureu A' laaBXaaaatav fTgkMl laWBa-W 4T lawaBa M .. Baaa aaoj Jj3' TS ltfntal. ft fd, I VaatoT wflB 9 ' afita fcf ft"bBUI aw m oal SSSKwauttj jSl it " Tlagam. .... Pwrtor Lleaae.. JZ il AJewlraa.... J BWl B Jtet-My a a 'tr22ri &&: 9 il J&bw-Sw;: A i Trap. 44 a. ID. .4a. kh-a Mil . aib-r: la 1 Htnd aaortaw. lOtJ IB 'taM CkatuniT twi S KerarAT.. M 4 liheaa. Me, TT CbaaiT.r;... 14l li BTaT...afHlH Tal fB. OaBfag,AlL -aSatH Ilrad goarVa. lf It IBaWaB, v3 II jS:: m rraahPark..... -4B 11 Elmiiafj Qal W biS-i-;" 3 U i?a? m I BUa,twxBa,4ws.-aiaV H.H. Oram. MS llama. laa M OTl Apptaa, at. t0 M Daoomf" 13 iiN ' IBB. pi SK"?: 3 Jl F"JMii0Bk Im. Taaaaao, It -"iv 1 faaai a anaebadJowaiu -i ' I'T'L. B " nra8 SRE 1 4 Ood...... M ffk 4alaa,aa. kjf 4 fcrlped Baaa... 1-aT IB LaakaTLhT!.... I Paiiinaar 4al faraalpa, bk... 4 4 Porglea....... taf Oalary, bk..... 1 M Walk Plan..... - llerarranyh. .. 11 IB SaTKerf 3 U &32aS3A Bkaaaaaaad Ba -. Taraaa, baw J MoOraady, MuM A Oal la-T He are, ktaaaa. Mil Ma. 4 Ilea. Van Bruni A Weight; Maty UMfK Tlakla. "ajiau. 11 U B Backau: H. F Baikal', lUakpa, Ctavlaiiua. DOMurreyi Alo Davta, far Vmaxka laurg.a Oka maa 4 tt Cra.laa, Bmnau aafcauO I

Other pages from this issue: